مواردی که باید توسط مهندس ناظر معمار در مرحله فونداسیون کنترل شود :
1) ابعاد قالب فونداسیون : ابعاد تمام شده فونداسیون میبایست قبل از بتن ریزی کنترل شده و در صورتی که با ابعاد باقیمانده در پروانه ساختمانی مغایرت داشته باشد ، میبایست به عنوان خلاف به مرجع صدور پروانه اطلاع داده شده و به مالک اجازه بتن ریزی داده نشود .
2) فاصله بین صفحه ستونها :
حتما باید آکس صفحه ستونها کنترل شود . خصوصا این مورد در ورودی ساختمان بسیار حساس است زیرا کم شدن فاصله ستونها میتواند موجب حذف پارکینگ و در نتیجه شکایت کردن مالک از ناظر معمار و مجری گردد .

کنترل ابعادی ساختمان در تمام مراحل به عهده مهندس ناظر معمار میباشد ، اما بهتر است مهندس ناظر سازه نیز این مورد را کنترل نماید .

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.