احتراما از کلیه همکاران معمار دعوت می‌گردد در صورت تمایل جهت عضویت در کمیته‌های انجمن صنفی مهندسین معمار خراسان رضوی فرمهای مربوطه را تکمیل و تا تاریخ 30/8/97  به آدرس بلوار ارشاد- بین پیام و وحدت- پلاک 116- ساختمان شماره دو نظام مهندس- طبقه سوم- دفتر انجمن صنفی مهندسان معمار و یا از طریق سایت به آدرس www.Anjomanmemari.ir و یا از طیق شماره تلگرام :09368193552 ارسال فرمایید. توضیحات و تعاریف کمیته‌ها به تفکیک و نیز چارت سازمانی مربوط به آن به همراه فرم ثبت نام در پیوست ارائه گردیده است .

 

* ضوابط کمیته های تخصصی شامل:

1- حد اقل یک نفر از اعضای هیات مدیره می بایست در کمیته‌های تخصصی حضور داشته باشد.

2- دبیر کمیته‌ها می‌باید از اعضای انجمن صنفی باشند.

3- اعضای کمیته بایستی به حضور، رعایت قوانین، اصول و ضوابط مصوب و اخلاق حرفه‌ای متعهد باشند.

** تعاریف، اهداف و برنامه‌های کمیته حقوقی:

الف) تعریف: این کمیته به منظور آشنائی مهندسین با مسائل حقوقی مهندسی و شرح خدمات ایشان از طریق اطلاع‌رسانی فعال و آموزش و نیز مشاوره در ارتباط با مسائل حقوقی و مسئولیت‌های ایشان، تشکیل می‌گردد. بدیهی است مشکلات متعدد میان مهندسان معمار در بعد حقوقی به حمایت انجمن نیاز داشته و این مهم از وظایف انجمن نیز می‌باشد. این کمیته می‌تواند دارای کارگروه‌های متعددی از جمله کارگروه مشاوره و وکالت و غیره باشد.

ب) اهداف

هدف آرمانی(Target) : کمک به جامعه مهندسان معمار در جهت رعایت اصول و ضوابط حرفه‌ای جامعه معماری و تعامل قانون‌مند و ضابطه‌مند ایشان با اصناف مختلف حرفه‌ای مانند کارفرمایان، سازندگان، دیگر مشاوران و ناظران، قانون‌گذاران، ارگانهای نظارتی و غیره.

اهداف عملیاتی (Goal):

ارائه خدمات مشاوره‌ای توسط متخصصین به مهندسان معمار؛
حمایت صنفی از معماران در مقابل ارگانهای مختلف ذی ربط با فعالیت حرفه‌ای ایشان؛
ارتقاء سطح آگاهی، اطلاعات و دانش مهندسان معمار در امور حقوقی و وظایف و اختیارات صنفی ایشان در حوزه‌ها و سطوح مختلف حرفه‌ای ایشان از طریق مشاوره و آموزش.

ج) برنامه

1- تعریف اولیه برنامه و چارت سازمانی و منافع اعضای هر کارگروه زیر مجموعه کمیته توسط اعضای هیات مدیره انجمن که در کمیته عضو می‌باشند.

2- اطلاع رسانی جهت جذب متقاضیان عضویت در کمیته و سپس در کارگروه‌های تعریف شده.

3- انتخاب و ارزیابی از متقاضیان جهت عضویت در کارگروه‌ها[1].

4- برگزاری جلسه انتخاباتی جهت تعیین دبیر کمیته و مسولین کارگروه‌ها

5- ارزیابی و تصویب نهایی برنامه‌ها، اهداف، معیارها، شاخصها، اصول، ضوابط و قوانین هر کارگروه

6- شروع کار کارگروه

7- اتمام و یا تمدید و ارزیابی فعالیت کارگروه در دوره برنامه‌ریزی شده.

*** تعاریف، اهداف و برنامه‌های کمیته ارتباطات:

الف) تعریف:

این کمیته به منظور اطلاع‌رسانی و بر قراری رابطه فعال میان انجمن و اعضای آن تشکیل شده و به نوعی نمایاننده (ویترین) انجمن می‌باشد. از این نظر اهمیت بسیار یالا و نقش مهمی را در ساختار انجمن ایفا خواهد نمود. بدیهی است در صورتی که کمیته نتواند با تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب تعاملی درونزا و مطلوب میان اعضا و بدنه انجمن صنفی برقرار نماید اهداف و سیاستهای انجمن عملیاتی نخواهد شد چرا که انجمن یک تشکلی صنفی است و از ارتباط، همیاری و هم‌افزائی اعضای خود قوت می گیرد. این کمیته می تواند دارای کارگروه‌های متعددی همچون کارگروه تبلیغات، کارگروه همایشها، کارگروه نشریه و غیرو باشد.

ب) اهداف:

هدف آرمانی(Target):

هماهنگی و پیوستگی میان همه اعضای انجمن و بدنه آن.

هدف عملیاتی(Goal): 

ایجاد ارتباط فعال میان اعضای عادی و هیات مدیره؛
برگزاری رویدادهای متعدد که در عین تامین منافع مادی و معنوی صنف به نمایش دست آوردها و فعالیتهای بخشهای مختلف انجمن بپردازد؛
جذب اعضای فعال بیشتر برای انجمن صنفی.

ج) برنامه

1- تعریف اولیه برنامه و چارت سازمانی و منافع اعضای هر کارگروه زیر مجموعه کمیته توسط اعضای هیات مدیره انجمن که در کمیته عضو می‌باشند.

2- اطلاع رسانی جهت جذب متقاضیان عضویت در کمیته و سپس در کارگروه‌های تعریف شده.

3- انتخاب و ارزیابی از متقاضیان جهت عضویت در کارگروه‌ها[2].

4- برگزاری جلسه انتخاباتی جهت تعیین دبیر کمیته و مسولین کارگروه‌ها

5- ارزیابی و تصویب نهایی برنامه‌ها، اهداف، معیارها، شاخصها، اصول، ضوابط و قوانین هر کارگروه

6- شروع کار کارگروه

7- اتمام و یا تمدید و ارزیابی فعالیت کارگروه در دوره برنامه‌ریزی شده.

 

**** تعاریف، اهداف و برنامه‌های کمیته تعاون و رفاه:

الف) تعریف:

این کمیته به منظور هم‌افزایی اعضا در جهت تامین رفاه ایشان تشکیل شده است. بنابر این در اولین قدم افزایش نقدینگی انجمن از طریق سیاستها و فعالیتهای این کمیته در قالب تاسیس شرکت تعاونی، تعاملات شغلی و کارآفرینی و غیره می‌تواند در دستور کار قرار گرفته و در گام بعدی شرایط رفاهی به کمک ایجاد موقعیتهای رفاهی از قبیل تخفیفات و یا تشریفات خاص در موقعیتهای مختلف رفاهی (استخر، مجموعه‌های ورزشی و غیره) برنامه‌ریزی خواهد گردید.

ب) اهداف:

هدف آرمانی(Target): رشد شرایط اقتصادی انجمن در جهت تامین امکانات رفاهی اعضا و نیز تامین مالی دیگر بخشهای آن.

هدف عملیاتی(Goal):

افزایش نقدینگی انجمن به کمک برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و ایجاد زمینه‌های اقتصادی مطلوب؛
تامین و بهبود شرایط رفاهی انجمن از طریق برنامه‌ریزی و مذاکره در جهت ایجاد موقعیتهای رفاهی ویژه اعضا.

ج) برنامه:

1- تعریف اولیه برنامه و چارت سازمانی و منافع اعضای هر کارگروه زیر مجموعه کمیته توسط اعضای هیات مدیره انجمن که در کمیته عضو می‌باشند.

2- اطلاع رسانی جهت جذب متقاضیان عضویت در کمیته و سپس در کارگروه‌های تعریف شده.

3- انتخاب و ارزیابی از متقاضیان جهت عضویت در کارگروه‌ها[3].

4- برگزاری جلسه انتخاباتی جهت تعیین دبیر کمیته و مسولین کارگروه‌ها

5- ارزیابی و تصویب نهایی برنامه‌ها، اهداف، معیارها، شاخصها، اصول، ضوابط و قوانین هر کارگروه

6- شروع کار کارگروه

7- اتمام و یا تمدید و ارزیابی فعالیت کارگروه در دوره برنامه‌ریزی شده.

 

***** تعاریف، اهداف و برنامه‌های کمیته طرح و برنامه:

الف) تعریف:

این کمیته به نوعی می‌تواند مغز متفکر یا همان “R & D” مربوط به کمیته‌های مختلف مربوط به انجمن صنفی محسوب گردد. برنامه‌ریزی، آموزش، معرفی کارشناسان خبره به ارگانهای مختلف نظارتی و حمایتی و در نهایت تحقیق و پژوهش از مهمترین وظایف این کمیته محسوب می‌شود. هر کدام از وظایف معرفی شده می‌تواند در حد یک کمیته، مهم، گسترده و پر بار باشند، لکن بعنوان کارگروه‌های تخصصی در مجموعه کمیته طرح و برنامه معرفی می‌گردند. این کمیته از دیگر کمیته‌ها گسترده‌تر خواهد بود و هر کدام از کارگروه‌ها می‌تواند ساختاری مانند کمیته را دارا باشد.

ب) اهداف:

هدف آرمانی(Target): برنامه‌ریزی و رهبری کمیته‎‌های دیگر و آموزش اعضای انجمن و ایجاد انسجام و همکاری میان اعضای انجمن و ارگانهای ذی‌ربط با صنعت ساختمان.

هدف عملیاتی(Goal):

برنامه‌ریزی راهبردی برای کمیته‌هی مختلف انجمن صنفی معماران؛
آموزش اعضای انجمن در زمینه‌های مختلف به ترتیب اولویت اهمیت و نیاز؛
پژوهش و تحقیق در زمینه معماری و برگزاری همایش‌های تخصصی در این زمینه؛
معرفی اعضای متخصص و فرهیخته معماری به ارگانهای مختلف مرتبط با صنعت ساختمان به هدف رشد مشارکت صنفی معماران با دستگاه‌های حامی و نظارتی مرتبط با ساختمان.

ج) برنامه:

1- تعریف اولیه برنامه و چارت سازمانی و منافع اعضای هر کارگروه زیر مجموعه کمیته توسط اعضای هیات مدیره انجمن که در کمیته عضو می‌باشند.

2- اطلاع رسانی جهت جذب متقاضیان عضویت در کمیته و سپس در کارگروه‌های تعریف شده.

3- انتخاب و ارزیابی از متقاضیان جهت عضویت در کارگروه‌ها[4].

4- برگزاری جلسه انتخاباتی جهت تعیین دبیر کمیته و مسولین کارگروه‌ها

5- ارزیابی و تصویب نهایی برنامه‌ها، اهداف، معیارها، شاخصها، اصول، ضوابط و قوانین هر کارگروه

6- شروع کار کارگروه

7- اتمام و یا تمدید و ارزیابی فعالیت کارگروه در دوره برنامه‌ریزی شده.

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.