1. تسليم اظهار نامه مالياتي عملكرد٩٥ تا پايان وقت اداری ۳۱-۳-۹۶مي‎باشد.
2. جهت تنظيم اظهار نامه الكترونيكي به سايت سازمان مالياتي كشور (www.Tax.gov.ir) مراجعه شود.
3. اظهار نامه گروه سوم خاص مهندسين مي‎باشد (دريافتي سالانه كمتر از ده ميليارد ريال).
4. جدول شماره 9 رديف يك و دو و ميزان دريافتي و هزينه نوشته شود.
5. معافيت مالياتي سال 95 مبلغ 156.000.000 ريال مي‎باشد.
6. رديف يك از جدول شماره 9 مبلغ دريافتي در سال 95 ملاك عمل است.
7. رديف 2 جمع هزينه‎ها به اختيار شخص مي‎باشد.
8. رديف يك و دو و جدول نه بخش ” ب ” را كه تنظيم نماييد سيستم محاسبه ماليات مي‎نمايد.
9. تبصره ماده 100 بدين شرح است كه اگر دريافتي در سال بيش از 1.156.000.000 ريال باشد نياز به اسناد و مدارك دارد و اگر كمتر باشد نيازي نيست و گزينه نه (منفي) را انتخاب نماييد.
10. يادآوري مي‎نمايد ضرايب مالياتي طراحي و محاسبه و نظارت برداشته شده است و دريافتي در هر سال در بند يك از جدول شماره 9 نوشته مي‎شود.

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.