🔖 1399/05

نامهٔ انجمن صنفی مهندسان معمار خراسان رضوی

خطاب به

“جناب آقای مهندس شیرازی”
(مدیرکل محترم شهرسازی شهرداری مشهد)
و
رونوشت ها

جهت دفاع از حقوق مهندسین طراح و ناظر و درخواست انجام اقدامات لازم در این زمینه توسط شهرداری.

           ─┅═ঊঈ 💭.•°•💭.•°•💭.•°•💭 ঊঈ═┅─

t.me/memarianjoman
instagram.com/anjomanmemari
www.anjomanmemari.ir

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.