🔖 1399/07/27


نامهٔ انجمن صنفی مهندسان معمار خراسان رضوی

خطاب به

“جناب آقای مهندس ابک”
(مدیرکل محترم راه و شهرسازی خراسان رضوی)
و
رونوشت به
“سازمان نظام‌مهندسی ساختمان خراسان رضوی”

جهت پیگیری و تعیین تکلیف تعرفهٔ خدمات مهندسی سال ١٣٩٩.

─┅═ঊঈ 💭.•°•💭.•°•💭.•°•💭 ঊঈ═┅─

t.me/memarianjoman
instagram.com/anjomanmemari
www.anjomanmemari.ir

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.