مهندس ريحاني سرپرست معاونت فني و عمراني شهرداري مشهد و مهندس برجسته نژاد مديريت اجرايي طرح ميدان شهدا و هيأت همراه طي نشست مشترك با مهندس شركاء رئيس و مهندس كاظمي، دكتر انصاري و دكتر نوبري اعضاي هيات مديره بر همكاري دوجانبه در راستاي تعامل و تبادل نظر درخصوص پيشبرد توسعه طرح هاي عمراني شهر مشهد گفتگو كردند.  

اقدامات سازمان نظام مهندسي ساختمان از شروع بكار هشتمين دوره  هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در زمينه شفافيت، تكريم جايگاه حرفه اي و حيثيت صنفي مهندسين، حرفه مندي ساختمان و توانمندي جامعه جوان مهندس به عنوان سرمايه هاي آينده مهندسي استان از محورهاي اين ديدار بود.

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.