١. ابتدا تعداد فضای پارکينگ براساس ضوابط شھرسازی و طرح تفصيلي توسط گروه معماری سازمان و نظر سازمان ترافيك تعيين می شود .
٢. مبناي محاسبه تعداد فضاي پارك تجاري شھري بر اساس تعداد باب تجاري پيش نويس و يا ميزان تناسب مساحي ھر كدام بزرگتر است مي باشد.
٣. تمام ساختمان ھاي گروه ” د” و ساختمان ھاي گروه “ج” (نظر كارشناس ترافيك) نياز به دريافت كلاسه جھت اسكن و تھيه اثر سنجي ترافيكي دارند.
۴. نمايان سازي اندازه گذاري ھا و مكان ستون ھا بر روي نقشه ھاي پاركينگ الزامي است.
(ستون گذاري پرونده ھاي توسعه بنا مطابق سازه اجرايي مي باشد.)
۵. بررسي پرونده ھاي توسعه بنا، منوط به تطابق سازه اجرايي و بازديد گروه ترافيك سازمان(درصورت نياز) مي باشد.
٢ تا ٣ متر) و مسير پياده بر روي پلان پاركينگ الزامي / ۶. نمايان سازي ابعاد درب ورودي سواره( ۵است.(امكان دسترسي سواره از پخي نمي باشد.)
٧. ورود و خروج پاركينگ ھاي ھمكف بلوك ھا در مجتمع سازي ھا تنھا از يك سمت ھر بلوك موردقبول است.
٨. درصورت وجود تجاری، پارکينگ مورد نياز بايد با دسترسي رمپ و درب سواره مجزا ازديگر كاربريھا تامين شود.
٢ وبدون مزاحمت بر روی نقشه /۵ x ٩. ھر فضای پارکينگ به صورت مستطيل ھایی با ابعاد ۵مشخص شود.
۶ تغيير ميكندكه در اينصورت تامين فضاي عبور x ١٠ . در صورت چيدمان خطي جاي پارك ھا ، ابعاد به ٢به عرض حداقل ٣ متر در راھروي عبوري الزامي است.
١١ . تخصيص ٢% جاي پارك معلولين در تمام كاربري ھا و ۵% فضاي پارك مھمان براي كاربريمسكوني گروه “د” الزامي است.
١٢ . تمامي جاي پارك ھا بايد زير توده ساختمان قرار گيرد و ھرگونه توقف در زير نورگير ١٢ متر مربعيمجاز نيست. (مساحت مورد نياز ھر خودرو ٢۵ متر مربع است)
١٣ . درصورت طراحی پارکينگ ٩٠ درجه، تامين حداقل ۵ متر فضاي آزاد در پشت امتداد خودروالزاميست.
٣متر، ۶٠ / ١۴ . در صورت طراحي پاركينگ مايل با زاويه ٣٠ درجه حداقل ٣ متر، ۴۵ درجه =< ۵۴ متر فضاي تردد جھت گردش خودرو الزامي است. / درجه=< ۵
۵ متر فضاي / ١۵ . در صورت طراحي پاركينگ قائم با زاويه ٩٠ درجه در دو طرف راھرو عبوري، حداقل ۵راھروي مياني ما بين دو رديف خودرو الزامي است.
باشد ھمچنين فاصله درب لولايي تا Roll Up

١۶ . درب پاركينگ بايد به داخل ساختمان باز شود يا١ متر باشد . / اولين ماشين ٢٠٠ متر /

١٧ . در ساختمان ھاي گروه “د” در كنار معبر تردد سواره،گذرگاه عابر پياده به عرض حداقل ۶و حداقل ٢٠ سانتيمتر بالاتر از كف سواره رو در نظر گرفته شود.
١٨ . رعايت كريدور پياده حداقل يك متري جانماي پارك ازدرب انباري و تاسيسات و از درب ورودي پلكاناصلي به عرض ٢ متر الزامي است.
١٩ . در تمامي ساختمان ھا، قرار دادن حداكثردو درب پاركينگ منوط به تاييد كارشناس ترافيك مجاز
مي باشد. (حداكثرعرض ھر درب سه ٣ متر مي باشد.)
دسترسی سواره از حاشيه معابر ۴۵ متری و بيشتر و خيابان ھاي شرياني درجه ١ مجاز نيست 
دسترسي سواره از حاشيه معابر ٣۵ متري و بيشتر كه داراي معبر دوم با عرض كمتر نيز مي 
باشند، مجاز نمي باشد.
در منطقه ١٢ دسترسي تنھا از معابر با عرض كمتر از ١٨ متر مجاز مي باشد.(ضابطه منطقه (١٢قرارگرفتن در حریم تقاطع ھاي اصلي، حاشيه ميادین و تا فاصله ٢٠ متری از ميدان يا تقاطع غير مجاز است.
٢٠ . درصورتيکه ملک در مجاورت بيشتر از یک معبر اصلي قرار داشته باشد، الزام است دسترسیسواره از معبر کم اھميت تر (فرعي) تامين شود.
٢١ . درشرایط عرض معبر کمتراز ۴ متر امکان تایيد دسترسی سواره (تایيد پارکينگ) وجود ندارد(باستثناء ملکی که در آخر کوچه قرار گرفته است)
٢٢ . در توقفگاه ھاي غير مسكوني به ازاي ھر ٢٠٠ متر مربع زير بنا نياز به در نظر گرفتن يك متر مربعفضاي پارك دوچرخه با تامين دسترسي مربوطه مي باشد.
٢٣ . در توقفگاه ھاي مسكوني گروه “د” به ازاي ھر دو واحد مسكوني نياز به تامين يك متر مربعفضاي پارك دوچرخه با تامين دسترسي پياده ضروري مي باشد.

٢۴ . درصورت نياز به احداث رمپ نکات زیر رعایت شود :

شيب رمپ کمتر از ١۵ درصد (تجاري و اداري) و حداكثر ١٧ % (مسكوني) مي باشد. .i
( (مثال: تفاوت ارتفاع كف زيرزمين تا كف شروع رمپ تقسيم بر ١۵
اگر شروع رمپ از حاشيه ملك و پياده رو باشد ، در ابتدای رمپ وجود یک فضای ایست ھم .ii
عرض رمپ و به طول حداقل ٣ متر ( محور وسط) ضروری است.
در صورتيكه ايستگاه رمپ براي عبور خودرو جھت ھمكف و منفي يك بصورت توامان درنظر .iii
گرفته شده باشد حاد اقل طول ايستگاه به ۵ متر رعايت شود.
اگر طول رمپ ١٨ متر و بيشتر باشد، باید در اواسط رمپ یک قسمت افقی به طول حداقل .iv.
۴ متر درنظر گرفته شود. (بدون دسترسي پياده به قسمت افقي)
حداقل شعاع داخلی گردش رمپ از محور داخلي در رمپ ٣ متر رعایت شود. .v
در خصوص پاركينگھاي داراي رمپ ، رفت و آمد خودرو صرفا با سر صورت پذيرد مگر در .vi
صورتيكه طول رمپ كمتر از ۵ متر و بصورت مستقيم باشد.

* در صورت وجود ھرگونه كسر فضاي پارك مورد نياز در مرحله اخذ پروانه، نياز به كاھش تراكم كاربري/ واحد مسكوني تا حد جانمايي پاركينگ قابل تامين مي باشد .

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.