📆 1399/07/28

دعوت از اعضاء شورای انتظامی در جلسهٔ ٨١ هیأت مدیرهٔ انجمن صنفی مهندسین معمار، جهت هم‌اندیشی و بررسی موارد انتظامی پیرامون وظایف قانونی ناظر هماهنگ کننده، مجری و نمایندهٔ مجری.

       ─┅═ঊঈ 💭.•°•💭.•°•💭.•°•💭 ঊঈ═┅─

t.me/memarianjoman
instagram.com/anjomanmemari
www.anjomanmemari.ir

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.