قابل توجه كليه مهندسين طراح

 با عنايت به نامه به شماره 63880/12 مورخ 26/07/97 اداره كل محترم راه و شهرسازي در خصوص رعايت كامل بندهاي ذكرشده پيرامون افزايش ضريب امنيت منازل مسكوني و رعايت ضوابط الزامات عمومي ساختمان مندرج در مباحث چهارم و سيزدهم مقررات ملي ساختمان (تصوير پيوست) ,رعايت موارد ذكر شده مي بايست در طراحي ساختمان ها  ملاك عمل قرار گيرد. ضمنا موارد مطروحه در نامه مذكور در بررسي هاي موردي در حوزه معاونت فني نيز مدنظر قرار خواهد گرفت.

 

افزايش ضريب امنيت منازل مسكوني و رعايت ضوابط الزامات عمومي ساختمان

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.