جلسه چهارم مشاوره و راهنمایی اعضای محترم توسط جناب مهندس فاطمی و دبیر محترم جناب مهندس جنتی پور برگزار گردید و در ادامه کمیته ارتباطات اولین جلسه را باحضور هیت مدیره انجمن برگزار نمود .

٩٧/١٠/١

دوشنبه ساعت ١٢-١۵

 

 

جلسات مشاوره و راهنمایی اعضای محترم هر دوشنبه برگزار میگردد .

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.