به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، با استناد به مصوبه جلسه ۲۸ آبان ماه ۹۷ هيات مديره، نمايندگاني مشترك از اداره كل راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي، تدوين شيوه نامه قانوني، جهت تعيين حدود اختيارات دفاتر مهندسي و شركت هاي ناظران حقوقي را آغاز نمودند.بدين ترتيب، سازمان وظايف ذاتي خود را وفق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، رأسا انجام خواهد داد و دفاتر و شركت هاي ياد شده به عنوان كاربر در فرآيند اجرايي و نرم افزاري كسر ظرفيت و ثبت سهميه مهندسين فعاليت خواهند نمود.

ضمناً در آينده نزديك فراخوان از طريق انجمن شركت هاي ناظران حقوقي و انجمن دفاتر مهندسي براي مورد فوق الذكر داده خواهد شد. قابل ذكر است؛ دفاتر مهندسي و شركت هاي ناظران حقوقي بصورت رندومي انتخاب و آموزش هاي لازم به آنان داده شده است و در پي آن براي تمام شركت ها و دفاتري كه درخواست نمايند و شرايط مورد نظر را داشته باشند؛ كلاس آموزشي برگزار و بطور پيوسته وارد حيطه كاربري فرايند اجرائي ظرفيت و ثبت سهميه مهندسين خواهند شد.

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.