🔖 1400/07/20

تعیین_حدود_مسئولیت_طراحی،_محاسبات،_نظارت_و_اجرای_وال_پست_ها_بر_اساس

✨ابلاغیه دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی✨

« تعیین حدود مسئولیت طراحی، محاسبات، اجرا و نظارت جهت رعایت پیوست ششم آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ »

          ─┅═ঊঈ 💭.•°•💭.•°•💭.•°•💭 ঊঈ═┅─

t.me/memarianjoman
instagram.com/anjomanmemari
www.anjomanmemari.ir

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.